Reklamacje dostaw

Co zrobić, jeśli dostarczony kurierem towar lub cała przesyłka jest uszkodzona?

1. Sprawdź stan opakowania

Produkty wysyłane przez brylok.pl zawsze są zabezpieczone. Przy odbiorze przesyłki prosimy podpisać potwierdzenie odbioru paczki dopiero po dokładnym sprawdzeniu, czy opakowanie nie zostało uszkodzone w transporcie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki (obtłuczone, rozdarte pudełko; zerwana taśma, wgnieciony karton, itp.), zalecamy odmowę przyjęcia przesyłki. Prosimy, poinformuj nas o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres: kontakt@brylok.pl

Informujemy , że nie mamy wpływu na pracę kurierów firmy GLS, InPost, Poczty Polskiej. Nie mamy możliwości umawiania dostawy na konkretną godzinę, nie posiadamy również numerów telefonów do kurierów. Wszelkie informacje dotyczące dostawy można uzyskać kontaktując się z infolinią firm GLS, InPost, Poczty Polskiej. Firmy kurierskie dostarczają przesyłki od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

2. Sprawdź zawartość paczki przy kurierze

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, już po podpisaniu potwierdzenia odbioru paczki, należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i upewnić się, że towar jest w stanie nienaruszonym.

3. Spisywanie protokołu szkody

Podpisanie potwierdzenia odbioru paczki traktuje się jako potwierdzenie, że przesyłka dotarła w stanie idealnym (nie możemy już odmówić przyjęcia paczki). Co jednak, gdy po otwarciu paczki okaże się, że np. opakowanie produktu lub sam produkt są uszkodzone?

W przypadku potwierdzenia odbioru paczki, a następnie stwierdzenia uszkodzenia fizycznego towaru, należy w obecności kuriera spisać protokół zawierający informacje dotyczące powstałych uszkodzeń. Jeśli kurier już odjechał skontaktuj się z firma przewozową i poproś o jego ponowną wizytę. Masz na to 7 dni od daty przyjęcia przesyłki.

 

Prosimy o przestrzeganie zasad dotyczących spisywania protokołu oraz o niezwłoczne powiadamianie nas o zaistniałej sytuacji. Dzięki temu Państwa reklamacje będą załatwiane sprawniej.

Informujemy, że zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego: „W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeśli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.”

Państwa prawa do spisania protokołu szkody określa art. 74 Prawa przewozowego:

„1. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

2. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności uprawnionego, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

4. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu…”

Prosimy także pamiętać o tym, że zgodnie z art. 76 Prawa przewozowego: „Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

  1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
  2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
  3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.”

Pobiez formularz reklamacyjny

(formualrz w edytowalnym pliku PDF - zapisz na dysku, wypełnij, dołącz do maila i wyślij na adres kontakt@brylok.pl)

 

Reklamacje z tytułu rękojmi

brylok.pl ponosi względem kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu kupującemu. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju produkt jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym produkt tego rodzaju. Jeżeli w Państwa ocenie produkt jest niezgodny z umową to należy:

  1. odesłać produkt, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres sprzedającego,
  2. wskazać czy domagają się Państwo naprawy, czy wymiany produktu,
  3. wskazać na czym polega niezgodność produktu z umową,
  4. podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu do sprzedawcy.

W przypadku uznania reklamacji brylok.pl dokona wymiany albo naprawy produktu oraz odeśle go na własny koszt na adres kupującego. W takim wypadku zostaną Państwu również zwrócone poniesione wcześniej koszty przesłania produktu do brylok.pl

W przypadku gdyby naprawa lub wymiana zareklamowanego produktu okaże się niemożliwa lub będzie wymagać nadmiernych kosztów, poinformujemy Państwa o tym niezwłocznie. W takim przypadku będziecie Państwo uprawnieni do żądania:

  1. obniżenia ceny produktu,
  2. zwrotu ceny produkty przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

Po dokonaniu wyboru roszczenia oraz wskazaniu rachunku bankowego przez kupującego zostanie mu zwrócona cena albo jej odpowiednia część w terminie do 14 dni od wskazania przez kupującego, z którego z roszczeń korzysta, oraz podania numeru rachunku bankowego.

Pobierz formularz reklamacyjny

(formularz w edytowalnym pliku PDF - zapisz na dysku, wypełnij, dołącz do maila i wyślij na adres: kontakt@brylok.pl)

 

Informacja o platformie ODR

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Top