Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie brylok.pl

 

Operatorem sklepu internetowego brylok.pl zamieszczonego na stronie internetowej brylok.pl oraz sprzedawcą produktów w nim prezentowanych jest firma EL-PROJEKT
ul. Boksytowa 55, 91-360 Łódź, NIP: 7271002925 (zwana dalej brylok.pl)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINIEM, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego brylok.pl i stanowi integralną część umowy sprzedaży pomiędzy KLIENTEM i OSK zawartej na podstawie przedstawionej na stronie informacji handlowej sklepu.

2. Sprzedaż produktów prezentowanych w sklepie brylok.pl odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

3. OSK prowadzi sprzedaż detaliczną na rzecz konsumentów lub przedsiębiorców, zwanych dalej KLIENTAMI.

4. Konsumentem w rozumieniu REGULAMINU jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorcą w rozumieniu REGULAMINU jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

6. REGULAMIN zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). KLIENT przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami REGULAMINU.


 § 2

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Celem korzystania ze strony brylok.pl przez KLIENTA jest udzielenie mu informacji o zawartości sklepu internetowego brylok.pl oraz umożliwienie złożenia zamówienia i zakupu wybranych produktów.

2. Korzystanie i rejestracja w sklepie internetowym brylok.pl jest dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego brylok.pl jest akceptacja i przestrzeganie REGULAMINU.

3. KLIENT może dokonać rejestracji i utworzyć konto, na którym będą gromadzone dane oraz informacje o KLIENCIE dotyczące jego aktywności na stronie internetowej brylok.pl. Świadczenie usług związanych z kontem ma charakter bezterminowy. KLIENT ma prawo wypowiedzieć w każdym czasie umowę o świadczenie usług w ramach konta poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@brylok.pl. W razie wypowiedzenia umowy w trakcie realizacji przez OSK zamówienia, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.

4. Szczegółowy opis zakładania konta w sklepie internetowym brylok.pl znajduje się w zakładce: „REJESTRACJA”.

5. Do dokonywania zakupów w sklepie internetowym brylok.pl niezbędny jest dostęp do Internetu.

6. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:

- System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

- Procesor: 1 GHz, RAM: 1 GB pamięci RAM,

- Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,

- Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768,

- Sterowanie: klawiatura, mysz,

-Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,

- Przeglądarka internetowa z obsługą apletów Javy, Java Script, Adobe Flash Player i Cookies: IE (min. wersja 8) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 11).

7. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony, KLIENT ma obowiązek podawania informacji prawdziwych.

8. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do strony KLIENCI będą powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej brylok.pl.

 

§ 3

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może złożyć zamówienie według procedury opisanej w zakładce „OPIS PROCESU SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

2. KLIENT może zamówić towar na stronie brylok.pl jako zarejestrowany użytkownik.

3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej brylok.pl.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól wymaganych przez serwis w procesie składania zamówienia.

5. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną w formie e-mail, wysyłaną na wskazany przez KLIENTA podczas składania zamówienia adres e-mail, zawierającą numer zamówienia, koszty dostawy, informacje dotyczące zamówionego produktu oraz informacje wymagane przez obowiązujące przepisy konsumenckie.

6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 godzin od jego złożenia, KLIENT powinien skontaktować się z OSK pod adresem e-mail: kontakt@brylok.pl.

7. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez OSK dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy OSK i KLIENTEM. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy OSK a KLIENTEM jest umową terminową i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez KLIENTA w zamówieniu.

8. Po potwierdzeniu zamówienia przez OSK KLIENT zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży produktu oraz opłaty za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy OSK, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.

9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, przyjmowane są w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia.

 

§ 4

DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Zamówione produkty dostarczane są KLIENTOWI za pośrednictwem firm kurierskich GLS, InPost, Poczta Polska na adres wskazany w zamówieniu.

2. Produkty kupowane w sklepie brylok.pl dostarczane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. OSK nie oferuje odbioru osobistego zakupionych produktów w siedzibie firmy.

4. Dostawa zamówionego produktu następuje w terminie od 1 do 20 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania na rachunku bankowym OSK płatności za produkt. W przypadku zamówienia za pobraniem termin dostawy liczy się od dnia potwierdzenia zamówienia.

5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn zależnych od OSK lub z powodu niedostępności towaru, KLIENT zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji dostawy (nie dłuższym niż 30 dni). Informacja zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 KLIENT może dokonać modyfikacji zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikiem sklepu brylok.pl lub anulować zamówienie wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: kontakt@brylok.pl. Kontakt ze sklepem brylok.pl możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@brylok.pl.

7. W chwili odbioru paczki z produktem prosimy sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki prosimy nie przyjmować przesyłki, zgłosić ten fakt kurierowi w celu sporządzenia przez kuriera protokołu szkody i poinformować o tym niezwłocznie OSK na adres mailowy: kontakt@brylok.pl.

8. Szczegółowe informacje na temat procesu reklamacji w procesie dostawy znajdują w się zakładce „REKLAMACJE”.

 

§ 5

CENY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY

1. Ceny oraz opisy produktów znajdujące się na stronie sklepu brylok.pl są wyłącznie informacją handlową, a nie ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. KLIENT, składając zamówienie na stronie sklepu brylok.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Ceny w sklepie internetowym brylok.pl wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.

3. Wiążące są ceny obowiązujące w chwili składania zamówienia przez KLIENTA.

4. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie w formie tradycyjnej dostarczana razem z towarem.

5. Koszty dostawy zakupionych produktów ponoszone są przez KLIENTA, zgodnie z wyceną tych usług dostępną w zakładce „RODZAJE I KOSZTY PRZESYŁEK”. Koszty dostawy są wyszczególnione na fakturze jako osobna pozycja.

 

§ 6

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. Za zamówiony produkt KLIENT może dokonać płatności w jednej z następujących form:

- poprzez system Tpay.pl, możliwa płatność kartami kredytowymi oraz przelewem online

- gotówką przy odbiorze paczki pobraniowej

- przelewem tradycyjnym przed dostawą produktu. Wówczas wysyłka produktu nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie OSK.

2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się w zakładce „FORMY PŁATNOŚCI”.

 

§ 7

JAKOŚĆ PRODUKTÓW, REKLAMACJE

1. OSK zobowiązuje się dostarczać KLIENTOM produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu KLIENTOWI OSK ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne  na zasadach określonych w przepisach art. 556-576 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3. W ramach roszczeń z rękojmi KLIENT ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że OSK niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez OSK albo OSK nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

4. OSK rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni AETKA nie ustosunkuje się do żądań KLIENTA, oznacza to, że żądanie KLIENTA zostało uznane za uzasadnione.  

5. Szczegółowe informacje na temat realizacji roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi znajdują się zakładce „REKLAMACJE”.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 8

ZWROTY KONSUMENCKIE

1. Zgodnie z art. 27 i nast.  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) KLIENT konsument w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego produktu, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, korzystając z prawa odstąpienia od umowy.

2. Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy wraz z procedurą zwrotu znajdują się w zakładce „ZWROTY KONSUMENCKIE”.

 

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez KLIENTÓW sklepu internetowego brylok.pl w związku z zakupami jest EL-PROJEKT ul. Boksytowa 55, 91-360 Łódź, NIP: 7271002925.  Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.). Podanie przez KLIENTA swoich danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do KLIENTA oraz podmiotom gromadzącym opinie o przeprowadzonych w sklepie brylok.pl transakcjach, tj. Poczta Polska, InPost Paczkoamty, DPD, GLS, UPS, DHL, K-EX, Sendit.pl, Sheepla.pl, Przelewy24.pl, Tpay.pl, PayPal, PayU, Ceneo.pl, Nokaut.pl, Skapiec.pl, Okazje.info, Gosquared.com, Google, Trusted Shops, Yotpo.com, Opineo.pl. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. KLIENCI mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

2. KLIENT, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w sklepie internetowym brylok.pl, powinien zapisać się do newslettera. Dane KLIENTA, za jego zgodą, mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty sklepu internetowego brylok.pl lub aktualnych promocji, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe KLIENTÓW:

- imię i nazwisko,

- adres korespondencyjny,

- numer telefonu,

- adres e-mail,

- informacje zawarte w logach systemowych - w celach technicznych i statystycznych.

4. Dane osobowe KLIENTÓW, dokonujących płatności on-line za produkty nabyte w brylok.pl, są przekazywane firmie Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem ul. Św. Marcin 73/6. 61-808 Poznań, o numerach NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Tpay.pl. oraz następuje:

- w celu obsługi (zrealizowania) przez Tpay.pl płatności za nabyte w brylok.pl produkty,

- niezwłocznie po wyborze przez KLIENTA w brylok.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, OSK w ramach realizacji umowy z KLIENTEM jest zobowiązana przesłać KLIENTOWI na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

6. Strona brylok.pl korzysta z plików cookies, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat polityki cookies można znaleźć w zakładce „POLITYKA PLIKÓW COOKIES”.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych REGULAMINEM zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. Do transakcji zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. zastosowanie znajduje regulamin w wersji z dnia 25 sierpnia 2014 r.

3. OSK zastrzega sobie możliwość zmiany REGULAMINU. Zmiana będzie skuteczna w terminie wskazanym przez OSK, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie brylok.pl zmienionego regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

4. KLIENT przy pierwszym logowaniu w OSK, licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z OSK.

5. Zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., a także na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz. 1823) poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR Izby Gospodarki Elektronicznej: mediacjeeizby.pl. Platforma ODR e-Izby stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozwiązywania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.


Top